Privacy Policy

Algemeen

Op de websites van LINKIT (hierna ook: “wij” of “ons”) is de onderstaande Privacy Statement van toepassing. Wij hechten veel belang aan de privacybescherming van onze kandidaten en werknemers en overige bezoekers van onze website(s) en transparantie daaromtrent. Dit Privacy Statement beschrijft hoe wij, als verwerkingsverantwoordelijke, gegevens die verband houden met u of die u identificeren (hierna “persoonsgegevens”), verzamelen, delen, gebruiken en/of anderszins verwerken, een en ander in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites of diensten van derden.

Identiteit “verwerkingsverantwoordelijke”

LINKIT B.V., gevestigd aan Rijnzathe 9, 3454 PV te De Meern, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacy Statement.

Persoonsgegevens

Gedurende uw bezoek op onze website verzamelen wij het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer waarmee u mogelijk geïdentificeerd zou kunnen worden. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website verder te verbeteren. Om met u in contact te kunnen treden, of om op een sollicitatie te reageren, wordt door ons om persoonsgegevens gevraagd. Het gaat dan onder meer om NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en Curriculum Vitae. De gegevens die LINKIT in het geval van dergelijke (online) sollicitaties verzamelt, worden gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden, uw sollicitatie te kunnen beoordelen, verder te verwerken in het kader van een (verleende) opdracht, of om u aanbiedingen te kunnen doen of informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van LINKIT. Wanneer u deze gegevens niet aan ons verstrekt, kunnen wij uw sollicitatie mogelijk niet verder in behandeling nemen.

Voor toegang tot bepaalde content of het aanmelden voor evenementen vragen wij u in sommige gevallen om gegevens zoals onder meer uw naam, emailadres, bedrijfsnaam of voor de gelegenheid specifieke gegevens zoals een adres, interesses of informatie die voor de organisatie van een evenement noodzakelijk is om van u te weten. Deze gegevens worden ook gebruikt voor profilering.

Screening

Om de betrouwbaarheid en integriteit van nieuwe medewerkers te toetsen is screening onderdeel van de sollicitatieprocedure. Voor vragen over de screeningprocedure kunt u contact opnemen met de vermelde contactpersoon bij de betreffende vacature of interim opdracht.

Profilering

We passen profilering toe bij personen die zich hebben geïdentificeerd middels hun e-mailadres en hun IP-adres. Het profiel dat we opbouwen bestaat uit persoonlijke en rol-gebaseerde gegevens en webbezoek- en klikgedrag. De persoonlijke gegevens die we van u kunnen gaan verzamelen, zijn gegevens die u middels het beantwoorden van vragen in een formulier aan ons heeft verstrekt. De reden waarom we profilering toepassen, is dat we u het juiste bericht en informatie op het juiste moment willen verstrekken. Wij zijn van mening dat we middels profilering u het beste kunnen helpen met de uitdagingen en vragen die u naar onze website heeft geleid. Mocht u ondanks onze goede bedoelingen, liever niet willen dat we profilering op u toepassen, dan verzoeken we u ons een e-mail te sturen naar privacy@linkit.nl met het verzoek om de profilering te stoppen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens tot 2 jaar nadat deze door u aan ons zijn verstrekt, of 2 jaar na de laatste dag waarop u werkzaam bent geweest op basis van een inschrijving bij ons. Dit geldt niet voor profileringsdata. Deze bewaren we 5 jaar. U kunt ons eerder verzoeken om uw gegevens te verwijderen. Vier weken voordat uw gegevens bij ons uit de database worden geanonimiseerd, stellen wij u hiervan op de hoogte. Wij bieden u dan ook de mogelijkheid om uw gegevens langer in onze database aan te houden zodat we voor u kunnen blijven bemiddelen. In voorkomend geval bewaren wij uw persoonsgegevens voor een additionele periode van 2 jaar.

Nieuws

Incidenteel houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld over toekomstige kennissessies, trainingen of seminars. Een dergelijke e-mail bevat altijd een link waarmee u zich kunt afmelden.

Managementrapportages

Wij gebruiken periodiek gegevens uit de database als stuurinformatie en om aan onze rapportageverplichtingen van opdrachtgevers te voldoen. Het betreft hier rapportage van kwaliteitsnormen. De rapporten worden geanonimiseerd aangeleverd op basis van totaaltellingen en gemiddelden.

Persoonsgegevens die wij delen met derden

LINKIT kan uw persoonsgegevens delen met de volgende partijen:

  1. Bedrijven in dezelfde bedrijvengroep als wij, zoals dochterondernemingen.
  2. Opdrachtgevers waarmee wij in het kader van een werknemers- of personeelsbemiddelingsrelatie een overeenkomst aangaan. De doorgifte aan en verdere verwerking van uw persoonsgegevens door de opdrachtgever is noodzakelijk om de detacheringsovereenkomst met u aan te gaan. Daarbij dient de opdrachtgever uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming conform de eisen die voortvloeien uit de AVG.
  3. Instanties of partijen aan wie wij op grond van een wettelijke bepaling bepaalde persoonsgegevens bekend moeten maken of aan wie wij uw persoonsgegevens bekend moeten maken om de rechten, eigendom of veiligheid van LINKIT dan wel van anderen te beschermen.
  4. Zorgvuldig geselecteerde derden die wij in sommige gevallen inschakelen ten behoeve van onze dienstverlening (‘verwerkers’). Dergelijke bewerkers kunnen daarbij persoonsgegevens van u verwerken. LINKIT heeft in bewerkersovereenkomsten afspraken gemaakt met de bewerkers over het gebruik en de beveiliging van uw persoonsgegevens, indien dit noodzakelijk is.

Met uitzondering van bovengenoemde redenen verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden.

Persoonsgegevens Die Wij Ontvangen Van Derden (en Niet Bij U Zijn Opgevraagd)

Van onze opdrachtnemers kunnen wij ook persoonsgegevens van u ontvangen. Indien u wordt geselecteerd voor een opdracht dan verstrekt de opdrachtnemer ons naast NAW gegevens ook uw BSN. LINKIT dient het BSN te verwerken in het kader van de inlenersaansprakelijkheid.

Uw rechten

Indien u inzage, wijziging, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens wenst, kan hiertoe een verzoek per e-mail aan LINKIT worden gericht via privacy@linkit.nl. Daarnaast kunt u een verzoek indienen om de betreffende verwerking te beperken, hebt u het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en kunt u uw toestemming intrekken. Tot slot hebt u het recht op gegevensoverdracht (ook wel “dataportabiliteit” genoemd).

Wij zullen na ontvangst van uw verzoek binnen de wettelijke termijn van vier weken reageren. In geval van een inzageverzoek behouden wij ons het recht voor om maximaal de wettelijke kostenvergoeding per verzoek in rekening te brengen.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u het recht hebt een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De Nederlandse toezichthouder met betrekking tot gegevensbescherming is de “Autoriteit Persoonsgegevens”.

Contact – Vragen of Klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking en/of bescherming van uw persoonsgegevens door LINKIT, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via privacy@linkit.nl of LINKIT B.V. t.a.v. Data Protection Officer, Postbus 13130, 3507 LC Utrecht. Dit zijn tevens de contactgegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

Toepasselijk recht

Dit Privacy Statement, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit Privacy Statement, worden beheerst door Nederlands recht.

Wijzigingen LINKIT behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement zonder nadere kennisgeving aan te passen, om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

De Meern, februari 2021

Hoe kan ik je helpen?

Contact Gilvan

Stuur een email +31 (0)30 265 0 265
Hoe kan ik je helpen?