Privacy Policy

Doel van dit document

Op de websites van LINKIT (hierna ook: “wij” of “ons”) is de onderstaande Privacy Policy van toepassing. Wij hechten veel belang aan de privacybescherming bij uw bezoek aan onze website en het gebruik van onze diensten. Deze Privacy Policy beschrijft hoe LINKIT gegevens die verband houden met u of die u identificeren (hierna “persoonsgegevens”), verzamelen, delen, gebruiken en/of anderszins verwerken, een en ander in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Deze Privacy Policy is niet van toepassing op websites of diensten van derden.

Hoe dit document te lezen?

Dit document bestaat uit een algemene paragraaf die betrekking heeft op alle LINKIT dienstverlening en twee paragrafen die specifiek gelden voor de beschreven doelstellingen:

Doelstelling I

Sourcing van nieuwe LINKIT medewerkers. Hiervoor verwerken wij uw persoonsgegevens in geval van:

 • Een reactie op een vacature.
 • Een open sollicitatie.
 • Overeenkomsten met opdrachtgevers.
 • Wettelijke bepalingen overheidsinstanties.
 • Persoonsgegevens die wij ontvangen van derden.
 • Een interne screening.

Doelstelling II

Het vergroten van LINKIT’s marktaandeel en naamsbekendheid. Hiervoor verwerken wij uw persoonsgegevens in geval van:

 • Onze Marketingcampagnes.
 • Uw registratie voor evenementen.
 • Masterclasses en bootcamps.
 • Profilering.
 • Verstuurde formulieren via de LINKIT-websites.
 • Klantcontact via email.

Algemeen

Beveiliging van uw persoonsgegevens

LINKIT is ISO27001 (Internationale norm voor informatiebeveiliging) gecertificeerd en hanteert zonder uitsluitingen de beveiligingsmaatregelen van deze norm om uw persoonsgegevens te beschermen. Zo maken waar mogelijk gebruik van encryptie (versleuteling), hanteren wij gecontroleerde logische- en fysieke toegangsbeveiliging en worden persoonsgegevens alleen binnen de EER (Europese Economische Ruimte) opgeslagen.

Uw rechten

Indien u inzage, wijziging, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens wenst, kan hiertoe een verzoek per e-mail worden gericht via privacy@linkit.nl. Daarnaast kunt u een verzoek indienen om de betreffende verwerking te beperken, hebt u het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en kunt u uw toestemming intrekken. Tot slot hebt u het recht op gegevensoverdracht (ook wel “dataportabiliteit” genoemd). Wij zullen na ontvangst van uw verzoek binnen de wettelijke termijn van vier weken reageren. In geval van een inzageverzoek behouden wij ons het recht voor om maximaal de wettelijke kostenvergoeding per verzoek in rekening te brengen.

Contact, vragen of klachten

Organisatiegegevens: LINKIT B.V. (KVK 30146769), Rijnzathe 9, 3454 PV De Meern, Nederland.

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking en/of bescherming van uw persoonsgegevens door LINKIT, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via privacy@linkit.nl t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming.

Toepasselijk recht

Deze Privacy Policy, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Privacy Policy, worden beheerst door Nederlands recht. Wijzigingen LINKIT behoudt zich het recht voor dit Privacy Policy zonder nadere kennisgeving aan te passen, om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient daarom aanbeveling deze Privacy Policy met enige regelmaat te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Doelstelling I – Sourcing van nieuwe medewerkers

Doel verwerking en type persoonsgegevens

Onder onze sourcing-dienstverlening vallen de volgende activiteiten:

 1. Het zoeken en beoordelen van de specialisten voor plaatsing bij onze opdrachtgevers.
 2. Het aannemen van nieuwe LINKIT collega’s voor projecten, interne vacatures.
 3. Het behandelen van open sollicitaties.
 4. Het screenen van nieuw aan te nemen LINKIT collega’s.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om een opdracht te kunnen aanbieden, u als specialist te kunnen inzetten bij onze opdrachtgevers of met u een arbeidsovereenkomst te kunnen afsluiten. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Aanhef
 • Roepnaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Mobiel nummer
 • Woonplaats
 • BSN
 • CV

Reden (grondslag) verwerking

Om een overeenkomst te kunnen afsluiten of een arbeidsrelatie aan te gaan verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van de grondslagen gerechtvaardigd belang, uitvoering overeenkomst en toestemming.  

Persoonsgegevens die wij ontvangen van derden (en niet bij u zijn opgevraagd)

Van onze opdrachtnemers kunnen wij ook persoonsgegevens van u ontvangen. Indien u wordt geselecteerd voor een opdracht dan verstrekt de opdrachtnemer ons naast NAW-gegevens ook uw BSN. LINKIT dient het BSN te verwerken in het kader van de inlenersaansprakelijkheid.

Persoonsgegevens die wij delen met derden

LINKIT kan uw persoonsgegevens delen met de volgende partijen:

 • bedrijven in dezelfde bedrijvengroep als wij, zoals dochterondernemingen;
 • opdrachtgevers waarmee wij in het kader van een werknemers- of personeelsbemiddelingsrelatie een overeenkomst aangaan. De doorgifte aan en verdere verwerking van uw persoonsgegevens door de opdrachtgever is noodzakelijk om de detacheringsovereenkomst met u aan te gaan. Daarbij dient de opdrachtgever uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming conform de eisen die voortvloeien uit de AVG;
 • instanties of partijen aan wie wij op grond van een wettelijke bepaling bepaalde persoonsgegevens bekend moeten maken of aan wie wij uw persoonsgegevens bekend moeten maken om de rechten, eigendom of veiligheid van LINKIT dan wel van anderen te beschermen;

zorgvuldig geselecteerde derden die wij in sommige gevallen inschakelen ten behoeve van onze dienstverlening (‘verwerkers’). Dergelijke bewerkers kunnen daarbij persoonsgegevens van u verwerken. LINKIT heeft in bewerkersovereenkomsten afspraken gemaakt met de bewerkers over het gebruik en de beveiliging van uw persoonsgegevens, indien dit noodzakelijk is.

Met uitzondering van bovengenoemde redenen verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens tot 1 jaar nadat deze door u aan ons zijn verstrekt, of 1 jaar na de laatste dag waarop u werkzaam bent geweest op basis van een inschrijving bij ons. U kunt ons eerder verzoeken om uw gegevens te verwijderen. Vier weken voordat uw gegevens bij ons uit de database worden geanonimiseerd, stellen wij u hiervan op de hoogte. Wij bieden u dan ook de mogelijkheid om uw gegevens langer in onze database aan te houden zodat we voor u kunnen blijven bemiddelen. In voorkomend geval bewaren wij uw persoonsgegevens voor een additionele periode van 1 jaar. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar). Mocht u na afloop van de sollicitatieprocedure niet in dienst treden bij LINKIT, dan bewaren wij de sollicitatiegegevens vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Anonimiseren

Nadat de bewaartermijn is verlopen anonimiseren wij uw persoonsgegevens. Hierna bent u als betrokkene niet meer identificeerbaar middels deze gegevens. De gegevens zijn daarom geen persoonsgegevens meer en er zijn hiermee dan ook geen privacy-risico’s verbonden. Voor het anonimiseren van gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang. Door middel van deze geanonimiseerde gegevens kunnen wij namelijk aan onze rapportageplicht richting onze opdrachtgevers voldoen en statistisch onderzoek doen om onze dienstverlening te verbeteren.

Screening

Om de betrouwbaarheid en integriteit van nieuwe medewerkers te toetsen is screening onderdeel van de sollicitatieprocedure. De screening kan ook in verband met een wettelijke verplichting aan onze opdrachtgevers bestaan uit een screening en/of veiligheidsonderzoek in het kader van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) of een Verklaring Geen Bezwaar (VGB).

LINKIT voert de screening uit op basis van de AVG-grondslag, gerechtvaardigd belang. De argumentatie voor deze grondslag is dat LINKIT-professionals functies uitvoeren waarbij met gevoelige data of bedrijfsgeheime informatie wordt gewerkt, er sprake is van een zogenaamde vertrouwensfunctie bij overheidsinstanties.

Voor vragen over de screeningprocedure kunt u contact opnemen met de vermelde contactpersoon bij de betreffende vacature of interim opdracht.

Doelstelling II – Het vergroten van LINKIT’s marktaandeel en naamsbekendheid


Doel verwerking en type persoonsgegevens

Om aan onze strategische doelen te kunnen voldoen is het van groot belang dat LINKIT haar concurrentiepositie garandeert. Via de onderstaande activiteiten brengen we onze dienstverlening onder de aandacht, creëren we commerciële kansen en waarborgen we LINKIT’s marktpositie.   

Nieuwsbrief

Incidenteel houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld over toekomstige kennissessies, trainingen of online events.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Reden (grondslag) verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van toestemming.

Bewaartermijn

U kunt zich via de nieuwsbrief altijd afmelden (unsubscribe optie) voor verdere ontvangst. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens ook worden verwijderd dan kan hiervoor een verzoek tot verwijdering worden ingediend (zie alinea “Uw rechten”).

Online event

Doel van online events is het delen van kennis over actuele technische onderwerpen. Het kan voorkomen dat wij in verband met deze sessies een pakket toesturen naar uw privéadres om de online-eventervaring te versterken. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Privégegevens (adres, postcode, plaats, land)
 • Telefoonnummer
 • URL-LinkedIn profiel
 • In het geval van het toesturen van eetbare producten: allergieën

Reden (grondslag) verwerking  

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

Bewaartermijn

De privéadres gegevens worden na bezorging direct verwijderd. De zakelijke gegevens worden 5 jaar bewaard.

Registratie voor evenementen

Wij verwerken uw persoonsgegevens om informatie te kunnen sturen over het evenement, zoals toegangskaarten, programma informatie en daarnaast om het evenement te kunnen organiseren. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • URL-LinkedIn profiel
 • Privegegevens: In het geval van aanbod van eten en/of drinken tijdens het evenement: allergieën
 • Privegegevens: In het geval van aanbod van kleding: kledingmaat

Bij het deelnemen aan evenementen die LINKIT (mede-)organiseert ontvangt uw automatisch onze periodieke nieuwsbrief.

Reden (grondslag) verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden 5 jaar bewaard.

Profilering

We passen profilering toe bij personen die zich hebben geïdentificeerd middels hun e-mailadres en hun IP-adres. Het profiel dat we opbouwen bestaat uit persoonlijke en rol-gebaseerde gegevens en webbezoek- en klikgedrag. De persoonlijke gegevens die we van u kunnen gaan verzamelen, zijn gegevens die u middels het beantwoorden van vragen in een formulier aan ons heeft verstrekt. De reden waarom we profilering toepassen, is dat we u het juiste bericht en informatie op het juiste moment willen verstrekken. Wij zijn van mening dat we middels profilering u het beste kunnen helpen met de uitdagingen en vragen die u naar onze website heeft geleid. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres

Reden (grondslag) verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de grondslagen gerechtvaardigd belang (vergroting marktaandeel en naamsbekendheid).

Bewaartermijn

Mocht u ondanks onze goede bedoelingen, liever niet willen dat we profilering op u toepassen, dan verzoeken we u ons een e-mail te sturen naar privacy@linkit.nl met het verzoek om de profilering te stoppen. Wij bewaren uw gegevens die gebruikt worden voor profilering conform de bewaartermijn die benoemd is in het betreffende doel en/of type voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Together magazine

Via ons Together magazine bieden wij u een bredere kijk op de veelzijdigheid aan projecten die LINKIT uitvoert. Projecten die we samen met klanten, partners, freelancers en onze mensen zo goed mogelijk uitvoeren. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Zakelijk postadres of privé postadres.

Reden (grondslag) verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de grondslag toestemming.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens tot 3 jaar nadat deze door u aan ons zijn verstrekt. U kunt zich altijd afmelden door een email te sturen naar privacy@linkit.nl met het verzoek om uw ontvangstvoorkeur te stoppen.

Relatiegeschenken

Soms verstuurt LINKIT relatiegeschenken om waardering te tonen voor de samenwerking die het heeft met haar klanten, leveranciers en partners. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Zakelijk postadres of privé postadres.
 • Privégegevens: In het geval van aanbod van eten en/of drinken tijdens het evenement: allergieën
 • Privégegevens: In het geval van aanbod van kleding: kledingmaat

Reden (grondslag) verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de grondslag toestemming.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens tot 3 jaar nadat deze door u aan ons zijn verstrekt. U kunt zich altijd afmelden door een email te sturen naar privacy@linkit.nl met het verzoek om uw ontvangstvoorkeur te stoppen.

Verstuurde formulieren via de LINKIT-websites

U kunt via de websites van LINKIT voor verschillende doeleinden formulieren versturen om informatie op te vragen of contactverzoeken in te dienen. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Emailadres

Bij het gebruik maken van formulieren via de LINKIT-websites ontvangt uw automatisch onze periodieke nieuwsbrief.

Reden (grondslag) verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de grondslag toestemming.

Bewaartermijn

U kunt zich via de nieuwsbrief altijd afmelden (unsubscribe optie) voor verdere ontvangst. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens ook worden verwijderd dan kan hiervoor een verzoek tot verwijdering worden ingediend (zie alinea “Uw rechten”).

De Meern, versie februari 2024