Tilburg
Medior
40 uur per week
Startdatum op 31 juli
Verlopen
355 Dagen geleden
Bosch

Test Engineer

1 jaar ervaring in chemische industrie (technische omgeving)

Bosch Transmission Technology is marktleider op het gebied van ontwikkeling en massafabricage van duwbanden voor de continu variabele transmissie (CVT). Daarnaast ontwikkelt en levert Bosch GS-CT (Gasoline Systems Continuously Variable Transmission) kennis van transmissies en transmissieonderdelen. Het bedrijf is verantwoordelijk voor tal van innovaties op CVT-gebied. Wereldwijd worden de producten en diensten van de onderneming door diverse spelers binnen de automobielindustrie toegepast voor diverse applicaties. De sector NE (Engineering) werkt veelal projectmatig en is onderverdeeld in vier afdelingen: ENA: opbouwen en onderhouden van kennis van producten, processen en systemen ten behoeve van innovaties, product-, proces- en systeemvoorontwikkeling (aanleveren van concepten geschikt voor verdere toepassing in bijvoorbeeld bandontwerpen) en het op peil houden van de patentportfolio. EAC: controleren en vrijgeven van bandontwerpen geschikt voor massaproductie. Ondersteunen van Sales in het acquisitietraject. Ondersteunen van klanten bij het toepassen van bandontwerpen. Ondersteunen van interne en externe klanten bij het oplossen van problemen met hun huidige producten. Doorontwikkelen van huidige producten ten gevolge van specificatieveranderingen. ETR: ondersteunen van klanten in het traject van concept tot in productieneming van CVT’s. Ontwikkelen van nieuwe transmissieconcepten en regelstrategieën voor CVT. Benchmarken van transmissies om op de hoogte te blijven van de nieuwste technieken. Overdragen van knowhow aan klanten voor de ontwikkeling van CVT’s. ETP: Opstellen, uitvoeren, analyseren en terugkoppelen van beproevingsvraagstukken teneinde innovaties praktisch te valideren. Organiseren van de benodigde resources en middelen inclusief het mogelijk ontwerpen van testmiddelen en –methodieken.

RESULTAATGEBIEDEN

Testplan

 • Bedenken van de optimale wijze waarmee een gestelde functie binnen de klantspecificatie kan worden getest door bestaande testmethodieken en -middelen als referentie te gebruiken waarna deze klantspecifiek worden gemaakt (aanpassen hardware en software);
 • Uitvoeren van een gedegen analyse met behulp van design analysegereedschappen (FMEA, DRBFM);
 • Voeren van technisch inhoudelijke discussies met (interne en externe) klanten;
 • Afstemmen van het uiteindelijke validatieprogramma (overzicht van uit te voeren testen) met de klant.

Test, analyse en rapportage

 • Voorbereiden en ondersteunen van geplande testen door: – definiëren van de randvoorwaarden (machine en/of testunit); – initiëren en aansturen van eventueel benodigde modificaties; – controleren van meetsystemen en calibratiesettings; – selecteren van filtersettings en samplefrequenties; – programmeren van controlsoftware en/of setpointgeneratietools; – uitvoeren van beproevingen waarbij de innovatiegraad en/of complexiteit hoog is; – evalueren van bandgedrag en testverloop ter bewaking van de kwaliteit van de testen;
 • Analyseren van de testresultaten op basis van de gemeten data, faalmodi en randvoorwaarden;
 • Samenstellen van een objectieve resultatenanalyse inclusief een statische analyse en betrouwbaarheidsintervallen;
 • Resultaten bespreken met de (interne en externe) klant alsmede vervolgstappen definiëren;
 • Rapporteren van de testresultaten door het vastleggen van de testopzet, de voorbereiding, de uitvoering en de analyse van de totale opdracht en deze vervolgens presenteren aan het projectteam, managementteam of externe partijen;
 • Uitvoeren van onderzoek naar nieuwe testmethodes tezamen met interne en externe kennispartners;
 • Definiëren en uitvoeren van projecten ten behoeve van testmethodes en –middelen voor de toekomst. Technische expertise
 • Uitdragen van kennis aan collega’s op basis van eigen expertisegebied(en);
 • Uitvoeren van reviews (check op uitgevoerd werk door collega’s in hetzelfde vakgebied);
 • Bijdragen aan strategiediscussies ten aanzien van ontwikkeling van nieuwe producten op basis van experimentele ervaring.

KENMERKEN

Communicatie met

 • Groepsleider over de ontwikkeling van het vakgebied, de eigen expertise, de capaciteitsverdeling over de taken en de kwaliteit van het opgeleverde werk;
 • Projectleider over de specificaties van het op te leveren werk, randvoorwaarden zoals tijd en geld, bij rapportage en presentatie van de resultaten en de voortgang van het project;
 • Groepscollega’s over de ontwikkeling van het vakgebied, ondersteuning bij taakvervulling en reviews;
 • Projectcollega’s bij afstemming van de activiteiten binnen het project, specificaties, reviews e.d.;
 • Interne en externe klanten bij het ontwerpen en uitonderhandelen van testplannen en het terugmelden van de resultaten;
 • Toeleveranciers tijdens selectie, bij het vastleggen van afspraken en de opvolging hiervan.

Engels is de algemene internationale voertaal en Duits wordt in vele gevallen gebruikt in contacten met Bosch-collega’s en toeleveranciers.

Bevoegdheden

 • Kiezen van de kennispartners en toeleveranciers;
 • Aandragen van voorstellen waarmee de specificatie gerealiseerd kan worden (voorbereiden besluit door middel van het opstellen van een beslissingsmatrix);
 • Besteding van het projectbudget (in de rol van projectleider);
 • Bepalen van de wijze waarop de testplannen gedefinieerd worden;
 • Bepalen van de beproevingsvoorstelling waarop de specificatie geverifieerd wordt en stellen van prioriteiten met betrekking tot het uitvoeren van beproevingen. De uiteindelijke keuze tussen de voorstellen wordt gemaakt in samenspraak met de beslissingsnemer (projectleider of MT ETP).

Verantwoordelijkheid

 • Een geaccordeerd validatieplan (instemming van alle interne en externe partners);
 • Het binnen de gestelde projectdoelstellingen (tijd, budget, specificaties) opleveren van het validatieplan;
 • Een objectieve analyse en rapportage van de resultaten;
 • Realiseren van innovaties met betrekking tot testmethodes en –middelen

Leiding geven in projectverband

Naast projectteamlid kan functionaris ook werkzaam zijn als projectleider. In de rol van projectleider geeft functionaris leiding aan het projectteam bestaande uit circa 5 personen. De looptijd van de projecten is circa 2 jaar.

Het functioneel leiding geven heeft betrekking op:

 • Verdelen van de werkzaamheden;
 • Geven van aanwijzingen en instructies;
 • Bewaken van voortgang en kwaliteit;
 • Bewaken van tijd, kosten en specificaties;
 • Technisch inhoudelijk coachen en opleiden van projectgroepleden;
 • Aanleveren van input voor functionerings- en beoordelingsgesprekken op verzoek van de leidinggevende

Gewerkt wordt met

 • Een PC voorzien van diverse software zoals simulatietools, berekeningsprogramma’s, MS Office e.d.;
 • Afstelproefstand, rollenbank en diverse soorten andere testapparatuur om producten te (laten) testen.

BIJKOMENDE FUNCTIEASPECTEN

Benodigde opleidingen en/of trainingen

 • Vakgerichte Hbo/WO-vooropleiding in het betreffende vakgebied zoals meet- en regeltechniek, dynamica, statistiek, materiaalvermoeiing;
 • Vakinhoudelijke trainingen zoals aandrijftechniek voor voertuigen, werken met proefstanden;
 • Gevorderde kennis op het gebied van de duwbandvariator.