LINKIT Privacy Statement

Algemeen

Op de websites van LINKIT (hierna ook: “wij” of “ons”) is de onderstaande Privacy Statement van toepassing. Wij hechten veel belang aan de privacybescherming van onze kandidaten en werknemers en overige bezoekers van onze website(s) en transparantie daaromtrent. Dit Privacy Statement beschrijft hoe wij, als verantwoordelijke, gegevens die verband houden met u of die u identificeren (hierna "persoonsgegevens"), verzamelen, delen, gebruiken en/of anderszins verwerken, een en ander in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) en de Telecommunicatiewet. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites of diensten van derden.


Persoonsgegevens

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Net als veel andere websites verzamelt onze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website nog te verbeteren.


Om met u in contact te kunnen treden, of om op een sollicitatie te reageren, wordt door ons om persoonsgegevens gevraagd. Het gaat dan onder meer om NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en Curriculum Vitae. De gegevens die LINKIT in het geval van dergelijke (online) sollicitaties verzamelt, worden gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden, uw sollicitatie te kunnen beoordelen, of om u aanbiedingen te kunnen doen of informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van LINKIT.


Wij bewaren uw gegevens tot 2 jaar nadat deze door u aan ons zijn verstrekt, of 2 jaar na de laatste dag waarop u werkzaam bent geweest op basis van een inschrijving bij ons. U kunt ons eerder verzoeken om uw gegevens te verwijderen. Vier weken voordat uw gegevens bij ons uit de database worden verwijderd, stellen wij u hiervan op de hoogte. Wij bieden u dan ook de mogelijkheid om uw gegevens langer in onze database aan te houden zodat we voor u kunnen blijven bemiddelen.


Persoonsgegevens die wij delen met derden

LINKIT kan uw persoonsgegevens delen met de volgende partijen:

  1. Bedrijven in dezelfde bedrijvengroep als wij, zoals dochterondernemingen.
  2. Opdrachtgevers waarmee wij in het kader van een werknemers- of personeelsbemiddelingsrelatie een overeenkomst aangaan. Deze derden dienen uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met onze instructies en conform de eisen die voortvloeien uit de Wbp.
  3. Instanties of partijen aan wie bij op grond van een wettelijke bepaling bepaalde persoonsgegevens bekend moeten maken of aan wie wij uw persoonsgegevens bekend moeten maken om de rechten, eigendom of veiligheid van LINKIT dan wel van anderen te beschermen.
  4. Zorgvuldig geselecteerde derden die wij in sommige gevallen inschakelen ten behoeve van onze dienstverlening (‘bewerkers’). Dergelijke bewerkers kunnen daarbij persoonsgegevens van u verwerken. LINKIT heeft in bewerkersovereenkomsten afspraken gemaakt met de bewerkers over het gebruik en de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Met uitzondering van bovengenoemde redenen verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden.


Cookies

Deze website maakt tevens gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op de computer van de gebruiker. LINKIT gebruikt functionele sessiecookies, ter bevordering van het gebruik op de website. Daarnaast worden Google Analytics cookies gebruikt. LINKIT heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarnaast zijn de instellingen erop ingesteld dat het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd en geen gegevens met Google worden gedeeld.


Inzage en/of wijzigen van gegevens

Indien u inzage, wijziging, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens wenst, kan hiertoe een verzoek per e-mail aan LINKIT worden gericht via privacy@linkit.nl. Wij zullen hier na ontvangst binnen de wettelijke termijn van vier weken op reageren. In geval van een inzageverzoek behouden wij ons het recht voor om maximaal de wettelijke kostenvergoeding per verzoek in rekening te brengen.


Contact – vragen of klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking en/of bescherming van uw persoonsgegevens door LINKIT, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via privacy@linkit.nl of LINKIT B.V. t.a.v. Privacy Officer, Postbus 13130, 3507 LC Utrecht.


Toepasselijk recht

Dit Privacy Statement, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit Privacy Statement, worden beheerst door Nederlands recht.


Wijzigingen

LINKIT behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement zonder nadere kennisgeving aan te passen, om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.


De Meern, oktober 2016